To si vypijeme logo

Jak se přihlásit do soutěže?

  • Kupte si karton vín se soutěžní samolepkou To si vypijeme. Seznam zapojených vinařství najdete v naší mapě.
  • Registrujte unikátní kód ze samolepky v online formuláři.
  • Účast v soutěži je dovolena pouze fyzickým osobám starších 18 let.
  • Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či rodinném vztahu k pořadateli soutěže, výrobci vín nebo prodejci vín.

chci hrát

Pravidla spotřebitelské soutěže
„To si vypijeme“

Tato pravidla jsou jedinými pravidly a podmínkami spotřebitelské soutěže „To si vypijeme.“  Tato pravidla se mohou měnit pouze písemnými dodatky.

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže je spolek To si vypijeme z.s., IČO: 09169342, se sídlem Břeclav, Národních hrdinů 388/17, PSČ 690 02, zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 26963.

1.2. Kontakty na pořadatele:
Břeclav, Národních hrdinů 388/17, PSČ 690 02
www.tosivypijeme.cz/
dotazy@tosivypijeme.cz 

2. Místo a čas trvání soutěže

2.1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 2. 6. 2020 do 12. 12. 2020 (včetně).

2.2. Po uplynutí doby trvání soutěže nevznikají pořadateli žádné nové povinnosti vztahující se k soutěži.

3. Účast v soutěži

3.1. Pořadatel má právo na konečné posouzení plnění podmínek soutěže pro účast v soutěži jednotlivým účastníkem soutěže.

3.2. Účast v soutěži je dobrovolná, z čehož vyplývá i dobrovolné přistoupení k podmínkám soutěže a dobrovolné poskytnutí osobních údajů včetně souhlasu s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a zveřejňováním.

3.3. Účast v soutěži je bezúplatná a bez nároku na úplatu, tj. soutěžící nehradí žádný poplatek za účast na soutěži a nemá žádný nárok na úplatu za účast na soutěži (ani za poskytnutí svých osobních údajů včetně podobizny). Soutěžící se tak výslovně vzdává jakýchkoliv nároků na úplatu nebo na náhradu v souvislosti s plněním svých povinností dle těchto pravidel.

3.4. Účastníci soutěže (nebo také dále jako „soutěžící“) jsou povinni respektovat tato pravidla soutěže. Jakékoliv obcházení těchto pravidel soutěžícím nebo pokus o jejich obejití či zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení ze soutěže.

3.5. V případě že by soutěžící nebyl oprávněn k jakýmkoliv jednáním nebo prohlášením, která během účasti v soutěži nebo v souvislosti s ní učiní, je povinen nahradit škodu v plné výši, která v důsledku toho vznikne.

3.6. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která je zletilá (18 let), zcela svéprávná a která úplně a pravdivě vyplní formulář na webové stránce soutěže www.tosivypijeme.cz

3.7. Soutěže je možné se zúčastnit pouze při splnění všech podmínek soutěže a prostřednictvím úplného a pravdivého vyplnění webového formuláře dostupného na webové stránce www.tosivypijeme.cz , tj. registrací soutěžícího.

Vyplněním formuláře soutěžící výslovně prohlašuje, že se seznámil s pravidly soutěže a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Ve formuláři je pro registraci nutno uvést: jméno, příjmení, místo bydliště, kontaktní email, kontaktní telefon, kód ze samolepky soutěže na zakoupeném výrobku, místo nákupu výrobku se samolepkou soutěže.

3.8. Platí, že jeden kód ze samolepky soutěže na zakoupeném výrobku = jeden soutěžící. Tento kód nelze použít vícekrát. Zakoupením více výrobků a vyplněním formuláře vícekrát se daná osoba může soutěže účastnit vícekrát za použití více kódů získaných koupí výrobků se samolepkou soutěže (jde tak o opakovanou registraci, avšak s novým kódem). Takový soutěžící může vyhrát více měsíčních výher. Takový soutěžící však nemůže vyhrát více hlavních výher.

3.9. Další podmínky pro účast v soutěži:

3.9.1. Zakoupení výrobku označeného samolepkou soutěže „To si vypijeme“ za běžnou spotřebitelskou cenu v průběhu trvání soutěže. Výrobkem se má na mysli kartón 6ks lahví vína označený samolepkou soutěže.

3.9.2. Úplné a pravdivé vyplnění webového formuláře, tj. registrace, v průběhu trvání soutěže.

3.10. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním, rodinném či jiném obdobném vztahu k pořadateli a dále osoby těmto osobám blízké. Dále se soutěže nesmí zúčastnit výrobci produktů označených samolepkami soutěže a osoby, které jsou v pracovním, rodinném či jiném obdobném vztahu k nim. A také se soutěže nesmí zúčastnit prodejci produktů označených samolepkami soutěže a osoby, které jsou v pracovním, rodinném či jiném obdobném vztahu k nim.

3.11. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které nejsou spotřebiteli, tj. které nakupují předmětné výrobky označené samolepkou soutěže za účelem svého podnikání.

3.12. Do soutěže mohou být zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pouze ti mohou získat výhru v soutěži a stát se výherci. V případě pochybností o splnění podmínek být soutěžícím rozhoduje pořadatel.

4. Princip soutěže, výhry

4.1. Soutěž se koná po kolech, přičemž každé kolo trvá 30 dnů.

V měsíci prosinci 2020 se bude soutěžit pouze o hlavní výhry.

4.2. Průběh soutěže:

4.2.1. V průběhu trvání soutěže bude ze soutěžících registrovaných pro dané kolo následující den vybrán jeden výherce měsíční výhry.

4.2.2. Dne 13. 12. 2020, tj. po ukončení trvání soutěže, budou ze všech soutěžících registrovaných v průběhu všech kol (včetně těch, kteří již vyhráli) vybráni 3 výherci hlavní výhry.

4.3. Výherce bude vybrán náhodným generátorem čísel z příslušných soutěžících dle kódu ze samolepky soutěže. Výběr provede pořadatel soutěže a bude o něm pořízen zápis. Výsledek výběru je konečný a není možné jej změnit.

4.4. Výhry v soutěži:

4.4.1. Měsíční výhrou je 30 ks láhví vína pro jednoho výherce.

Konkrétní druhy vína, které budou předmětem měsíční výhry, budou na webu soutěže zveřejňovány postupně v průběhu daného měsíce, tj. každý den bude zveřejněn jeden druh.

V průběhu soutěže tak budou měsíční výhry představovat celkem 180 ks lahví vína.

4.4.2. Hlavní výhrou je 200 ks láhví vína pro jednoho výherce.

Konkrétních 194 druhů vína, které budou předmětem hlavní výhry, bude na webu soutěže zveřejňováno postupně v průběhu celé souže, tj. každý den bude zveřejněn jeden druh. K těmto vínům bude přidáno ještě 6 ks bonusových láhví vína.

Celkem budou 3 výherci hlavní ceny mezi které bude rozděleno 600 ks lahví vína.

Jeden soutěžící může vyhrát pouze jednu hlavní cenu.

4.5. Všichni výherci budou vyhlášeni a informace o nich zveřejněny na webu www.tosivypijeme.cz bez prodlení po losování.

4.6. Výherci budou pořadatelem vyrozuměni o výhře ve lhůtě do 5 dnů od vyhlášení, a to emailem. Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

4.7. Předání výhry bude vždy individuálně dohodnuto s každým výhercem. Výhra přednostně nebude s ohledem na svůj charakter zasílána poštovní zásilkou, nebude-li s výhercem výslovně dohodnuto jinak. Výherce je povinen si převzít výhru osobně. Při předání výhry je výherce povinen prokázat věrohodně svou totožnost. Výherce je povinen poskytnout součinnost pro předání výhry a převzít ji nejpozději do 10 dnů od vyhlášení, jinak mu zaniká právo na výhru a pořadatelem bude proveden nový výběr. Z předání výhry bude pořízen záznam (fotodokumentace, video), který bude zveřejněn na webu soutěže. Předáním výhry přechází nebezpečí škody na výhře na výherce.

4.8. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než ke které bude vybrán a která mu bude poskytnuta.

4.9. Výher není možné se domáhat právní (soudní) cestou. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto jakékoliv výhry peněžité nebo jiné plnění.

4.10. Pokud nebudou výhry převzaty výherci nejpozději do 1. 6. 2021 propadají pořadateli.

4.11. V případě, že se výhercem stane dle podmínek soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiných osob, které by pomohly danému soutěžícímu k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

4.12. Vyjde-li dodatečně najevo, že výherce byl neoprávněným výhercem dle podmínek soutěže, je povinen výhru bez prodlení vrátit a nahradit škodu, kterou takto způsobil. V takovém případě však není pořadatel povinen vybrat nového výherce.

4.13. Výhercem může být pouze takový soutěžící, který úplně a řádně splnil veškeré stanovené podmínky soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek být výhercem rozhoduje pořadatel.

5. Další práva a povinnosti pořadatele soutěže

5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého trvání soutěže.

5.2. Pořadatel neodpovídá za doručení oznámení o výhře.

5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoliv účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

5.4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za funkčnost webových stránek soutěže www.tosivypijeme.cz

5.5. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poruchy ve funkčnosti internetové sítě a následných poruch v přenosu dat a informací mezi účastníky soutěže a pořadatelem.

5.6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nesprávně zadané údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště) ze strany soutěžících.

5.7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nesprávně zadané údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště) ze strany výherců, které by měly za následek, že jim výhra nebude řádně předána.

5.8. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje žádnou záruku za výhry. Výherce není oprávněn se domáhat jakéhokoliv nároku z titulu odpovědnosti za vady nebo z titulu záruky ve vztahu k výhře, takovýchto nároků se výslovně vzdává.

5.9. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či následky pro soutěžící a výherce nebo jiné osobou v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry.

5.10. Pořadatel upozorňuje, že výhrami jsou alkoholické nápoje.

5.11. Pořadatel má právo rozhodnout všechny otázky týkající se soutěže jednostranně dle vlastního uvážení bez odůvodnění.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

6.1. Důvodem pro poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a zveřejňováním je žádost soutěžícího o účast v soutěži.

6.2. Účastí na soutěži každý soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním, shromažďováním, uchováním a zveřejňováním, veškerých svých osobních údajů, které poskytl pořadateli, a to na dobu trvání soutěže +1 rok a na dobu trvání práv a povinností souvisejících se soutěží. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, přičemž zůstává v platnosti po dobu účasti soutěžícího v soutěži, trvání práv a povinností souvisejících se soutěží a následující 1 rok po odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu znamená ukončení účasti v soutěži.

6.3. Soutěžící je tímto poučen o účelu zpracování osobních údajů a souhlas uděluje ke zpracování všech poskytnutých osobních údajů v souvislosti s plněním povinností v soutěži, přičemž předmětem zpracování bude zejména označení soutěžícího (jméno, příjmení), bydliště, kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení), podobizna (na fotografii nebo videu). Účelem poskytnutých osobních údajů je mj. prověření platné účasti soutěžícího v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele včetně zasílání obchodních sdělení a nabízení výrobků a služeb prostřednictvím elektronických prostředků komunikace. Poskytované osobní údaje mohou být obsahem fotografie nebo videa v rámci předávání výhry.

6.4. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezúplatně užívat jím poskytnuté osobní údaje, včetně podobizny, při propagaci soutěže.

6.5. Správcem poskytovaných údajů je pořadatel. Soutěžící souhlasí s tím, aby zpracováním byl pověřen případně další zpracovatel.

6.6. Osobní údaje soutěžícího mohou být zpřístupněny či sdělovány smluvním partnerům pořadatele pouze v souvislosti se soutěží. Osobní údaje nebudou poskytovány mimo EU.

6.7. Pořadatel prohlašuje, že bude shromážděné osobní údaje užívat jen v nezbytném rozsahu a pro stanovený účel, s čímž soutěžící souhlasí.

6.8. Soutěžící je tímto poučen o právu na informaci o zpracování a o právu na opravu osobních údajů, právu na vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, jakož i o ostatních právech, vyplývajících pro něj z právní úpravy, a že veškerým poskytnutým informacím a poučením zcela porozuměl.

6.9. Soutěžící je tímto dále poučen, že

chci hrát

zpátky na web